Hasznos

A vállalkozás működtetéséhez szükséges ismeretek


Még mielőtt belefogna vállalkozásának alapításába, keressen fel egy könyvelőt, hogy szaktudásával segíthesse az Ön majdani sikeres vállalkozását. Ha már túl van a vállalkozás alapításán az alábbi ismeretek akkor is hasznára lehetnek.

A szükséges beszerzések (vállalkozási formától függően opcionális)

Számlatömb, kiadási- és bevételi pénztárbizonylat. Pénztárjelentés (számítógépes programmal is előállítható), szabadság-nyilvántartó tömb, jövedelemigazolások az egészségbiztosítási ellátás megállapításához. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja (ez fénymásolható is, a könyvelőtől is be lehet szerezni). Ha szükséges, pénztárgép beszerzés. Pénztárkönyv. (csak egyéni vállalkozók részére) Kiküldetési rendelvény.

Bankszámla nyitás ( Minden ÁFA körbe bejelentkezett egyéni vállalkozó, és minden társas vállalkozás kötelezett rá).

Mit kell tudnunk kitölteni, vezetni, ellenőrizni?

A bevételekről számla kiállítása.

A kiadásokról számlák NAV által előírt kötelező tartalma.

Ezeknek meg kell felelniük az ÁFA törvényben megfogalmazott követelményeknek!

Pénztárbizonylatok vezetése.

Útnyilvántartás, útelszámolás vagy kiküldetési rendelvény folyamatos vezetése (Év végén sokkal nehezebb visszamenőleg pótolni!).

Havi rendszeres feladatok:

A könyvelési anyag gyűjtése és átadása a könyvelőnek. (Nem év végén egy kupacban!

Alkalmazottak felvétele esetén a könyvelőt előző nap értesíteni.

Ajánlatos a számlákat elkülönítve gyűjteni.

Jelenléti ív vezetése.

Szabadság nyilvántartás vezetése.

Könyvelő által átadott befizetési kötelezettségeknek eleget tenni.

Havi határidők a befizetésekben és bevallásokban:

12-én
A kifizető, a munkáltató által levont,
valamint a vállalkozás kötelezettségeként felmerült adók és járulékok befizetése.

20-án (havi vagy negyedéves kötelezettség)
Az
ÁFA, a környezetvédelmi termékdíj, a játékadó, a kulturális járulék, innovációs járulék befizetése.

Éves határidők a befizetésekben és bevallásokban:

Január 31-ig
A munkavállalóknak kiadni az igazolást, a tárgyévet megelőző időszakra levont járulék
okról.

Január 31-ig
Önbevallóknak kiadni az M30-as igazolást.

Február 25-ig
A vállalkozási tevékenységet folytató, vagy
ÁFA fizetésére kötelezett magánszemély SZJA befizetése, továbbá az ezzel kapcsolatos bevallás benyújtása. Az ÁFA tekintetében éves adómegállapítással érintett adózó esetében az ÁFA bevallás benyújtása és pénzügyi rendezése. A rehabilitációs hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, az eva különbözetének bevallása és befizetése.

Május 20-ig
A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély
SZJA bevallásának benyújtása, az esetleges különbözet befizetése.

Május 31-ig
A Számviteli Törvény hatálya alá tartozó vállalkozások beszámolójának elkészítése, benyújtása. Az innovációs járulék, a társasági adó, valamint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezettek esetében a szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása, befizetése.
Helyi iparűzési adóbevallás elkészítése, benyújtása.

Előlegfizetési kötelezettségek:

Január 20-án
Társasági adóelőleg

Március 15-én
Helyi iparűzési adóelőleg

Április 20-án
Társasági adóelőleg

Május 31-én
Előző évvel kapcsolatos adókülönbözet befizetése
(társasági adó, iparűzési adó, stb)

Július 20-án
Társasági adóelőleg

Szeptember 15-én
Helyi iparűzési adóelőleg

Október 20-án
Társasági adóelőleg

December 20-án
feltöltési kötelezettség (nem minden vállalkozást érint)

Egyéb a működés során alkalmazható vegyes szabályok

Leltárkészítés
Minden év végén leltárt kell készíteni az áru és anyagkészletről, vagy egy ezzel egyenértékű nullás nyilatkozatot kell leadni a könyvelőnek.

Számlagyűjtés
A számlák gyűjtése nagyon fontos minden kiadásról! Szakkönyv, folyóirat, tisztító szerek, irodaszerek, egyéb anyagok, kisebb javításokhoz festékek,
izzó, postai levélfeladás, fénymásolás. A nyugták nem számolhatóak el.
Minden bizonylatot át kell adni a könyvelőnek, még a bankban kapott k
észpénz felvételi cetliket is! A bizonylatokat a jogszabályoknak megfelelő időtartamig kell megőrizni. Kis összegű kiadások esetében nem jelent nagy gondot, ha a számlák a későbbi időszakba kerülnek bele, de a bevételi számlák elmaradása miatt ÁFA önellenőrzést kell benyújtani a korábbi időszakokra.

Pénztárgép
A pénztárgép használatát az ÁFA törvény, és más rendeletek szabályozhatják.

Szabályzatok
A vállalkozás vezetőjének el kell készíteni vagy készíttetni bizonyos szabályzatokat (számviteli politika, melynek része a pénzkezelési, leltározási, értékelési szabályzat, számlatükör, -rend).

Nyilvántartások
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását is vezetni kell. Ezekbe
pl. a pénztár bizonylatokat, a nyugtákat- és számlatömböket kell bevezetni.

Munkaszerződések
A munkavállalókkal kötött szerződéseken fel kell tüntetni a FEOR (foglalkozások egységes országos rendszere) számokat, mivel ezt be kell jelenteni.

Bevallások
Ha valami miatt nem is készülhetnek el a pontos adatokat tartalmazó bevallások, legalább
részadatokkal be kell küldeni egy nyomtatványt, így a bevallás benyújtásának elmaradása miatt nem bírságol a NAV. (a nullás bevallás beküldésétől óvnék minden vállalkozót)

Éves beszámoló
Az éves beszámolót jóvá kell hagynia a taggyűlésnek. Mivel amúgy is kötelező
évente legalább egy taggyűlést tartani, ezek eshetnek egybe.

Cégautó - magánautó?
Cégautó esetében a felmerülő költségek elszámolhatók.

De: Cégautó megléte esetén cégautó adót kell fizetni.

Közvetített szolgáltatások (Alvállalkozás)
Gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen kritériumai vannak az alvállalkozói költségek érvényesítésének.

A fővállalkozó és az alvállalkozó között létrejött szerződéseknek (vagy éves keretszerződésnek) a fővállalkozó valamilyen tevékenységével kell kapcsolatban lennie.

A fővállalkozó (megbízott) és a megrendelő (megbízó) közötti szerződésben ki kell kötni, hogy a megbízott szabadon, előzetes bejelentésre vagy egyéb módon dönthet alvállalkozók alkalmazásáról.

A megbízó felé kiállított számlán külön tételekként kell szerepelnie az alvállalkozótól kapott számla (teljes vagy rész) tételeinek. Ezen eljárásmódnak a helyi iparűzési adó csökkentése szempontjából van jelentősége. Szerepelnie kell továbbá, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz a számla.

Engedélyek
A vállalkozónak különös figyelmet kell fordítaniuk a szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működési engedélyek beszerzésére (a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek listája az Önkormányzatoknál tekinthető meg). Bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak.

Tárgyi eszköz
Az olyan eszközöket, vagyoni jogokat (bérleti jog, számítógépes program), melyek több éven keresztül szolgálják egy vállalkozás működését, tárgyi eszközöknek (TE) vagy immateriális javaknak, összefoglalóan befektetett eszközöknek nevezi a számvitel. Az ezekre fordított kiadások nem egy összegben, hanem törvényekben meghatározott arányban, több év alatt válnak költségekké. Ez az értékcsökkenés, amortizálás.

Képviselet
Egy vállalkozást a hatóságok előtt csak a vállalkozás tulajdonosai, egy bejelentett képviselő, vagy egy meghatalmazott személy képviselheti.